بیجار (شالیزار)

عکسهایی از مزارع برنج روستای سورکوه

برنجی که با هزاران زحمت و رنج و خون دیل خوردن امی کشاورزان بدست هنه، سودش نصیب تاجر برنج و واریدکوننده برنج بونه!!!چرا؟

هیتو که آخر شهریور بونه وامی کشاورزون خوانن خو برنج بفروشن، دولت مجوز واریدات برنج آزاد کونه و کشاورزون به خاک سیاه نیشانه و بعد از او طرف اورد دنه که امو حامی کشاورزون هیسیم.!!!؟

بنشین شمی جاسر بابا. خودتونین

آقا مگر بونه مغزگردو ببون کیلویی بیست وپنج تا سی هزار تومن و یا گوشت ببون کیلویی نوزده هزار تومن و مثلا" دستمزد کارگر ببون روزی بیست وپنج تا سی هزار تومن، ولی برنج کیلویی سه هزاروپونصد تومن،بگون آقا گرون و تاجر خرید نکنه و هی برنجی که کشاورز به زور زحمت با کمترین قیمت فورشه- (چون احتیاج داره و خو بدهی و وام بانکی خا هده)- بازار تهران و کرج و شهرهای دیگه میون کیلویی چهارهزار وپونصد تا پنج هزار تومن به فوروش بشون و تازه معلوم نیه چن جور برنج قاطی هیسه.

وقتی تو گرمای مرداد ماه میون با هزار بدبختی و گرفتاری ،کشاورز خو برنج جور بیارد، تازه کشاورزون یاد خو بدهکاری و وام بانکی و خرج مخارج کمرشکن زندگی دکن و زحمت یکساله کارکشاورزی ایشون جون میون مونه وایی وسط فقط زحمت و عرق ریختن ایشون واسه مونه.

برنج بازار رودسر میون که شونی، هیچکدوم از او دلالون، رودسری واملشی و لنگرودی نیان.او دلالون ویشتر شون کارگر تاجرون بون که الون دری به تخته ایی بخورده، ببون دلال و تاجرون واسه خرید کونن. تازه اگه ایتو به ایی راحتی ببون که خوبه. معلوم نیه که معذرت خوانم که از کدوم جهنم دره جی بمن و کشاورزون برنج با هزار منت و زیر قیمت خرید کونن.

/ 0 نظر / 36 بازدید