پلاستیک زنی (آپچین زنی)

پلاستیک (آپچین) زنی

مرحله آخر کار خزانه گیری برای شالیکاری مرحله پوشش و پوشاندن سقف و اطراف خزانه می باشد.یعنی بعد از پاشیدن شلتوکهای جوانه زده در خزانه و پاشیدن خاکستر کاه و کلش (سوته زنی) روی جوانه های شتوک،نایلون کشی روی خزانه یا توم خال می باشد. کشاورزان شالیکار به نسبت مساحت خزانه یا توم خال از قبل نایلونهایی(آپچین) را آماده کرده و در آخر کار خزانه گیری، این نایلونها را روی خزانه می گذارند و لبه های اطراف نایلون را در زمین فرو کرده و روی آن گل می گذارند و برای محکم کاری با  طنابهای نازک (لافند) روی خزانه ریسمان کشی می کنند تا باد نایلونها را از روی خزانه به هوا بلند نکند.

این نایلونها بایستی سالم بوده و پاره و یا سوراخ نباشد وکشیدن نایلون روی خزانه، عمل گلخانه را برای شلتوکها بازی می کند و باعث رشد جوانه های شلتوک می شود و به مرور و طی روزهای آینده، جوانه های شلتوک رشد کرده و تبدیل به نشاء  یا (توم) برنج می شوند واین نشاءها در زمین های باتلاقی شالیزار نشاءکاری شده و با زحمت و رنج مردان و زنان زحمت کش تبدیل به خوشه های برنج می شوند.

آپ چین = نایلون ، پلاستیک

لافن ، لافند = طناب ، ریسمان

توم خال = خزانه برنج

توم = نشاء برنج

/ 0 نظر / 67 بازدید