فاطمه زهراء(س)

فاطمه

کوثر جاری ولایت           

فاطمه

نورخدا،جان محمد

فاطمه

کوثر باران هدایت             مظهر نور خدا         کوثر زیبای امامت

فاطمه، جان محمد           فاطمه عشق علی     کوثر رعنای قیامت

فاطمه، مظهر صبر علی و سرخی خون

خون ثارلله و هفتاد دو تن

سبزی روی حسن       روی به دامان شماست

سرخی خون حسین      از شرف خون شماست

در و دیوار شهادت دادند     که شهید است بخدا    محسن جان شما

چشم در چشم عدو          روی به درگاه خدا   

چه بگوید به علی            از ستم نامردان

از پدر بشنیده ست:

فاطمه     نور دوعین مصطفا    می رسی زود به بابا       

 

/ 0 نظر / 30 بازدید