کار

کار کشاورزی و برنجکاری مرد وزن نداره

این هم امی جناب سرهنگ  محمدحاجی پور که کار کشاورزه خو واسه تفریح دونه!!!!

این هم امی کشاورز نمونه آقای مسعود خرسند

این هم امی صمدآقای حاجی پور که امی آعیسی پیلابیجار سر مشغول توم بوردن هیسه

 

 

/ 0 نظر / 77 بازدید